కొత్త cellphone కొనడానికి పల్లె నుంచి పట్నం పోయిన అమాయక వ్యక్తి technology మీద అవగాహన లేకపోవడంతో cellphone shop వాళ్లను ఏ విధంగా విసిగించాడో ఈ short film లో చూపించడం జరిగింది.
please watch & SUBSCRIBE to my channel.
use earphones, watch above 720p quality.

పూర్తి short film shooting and editing Cellphone తో చేయబడింది.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here